Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Gdańska 35,
84-300 Lębork
59 862 37 44
poczta@pup.lebork.pl

Lepsze Jutro
Data dodania: 2008-03-05

wyślij te stronę wydrukuj te stronę

"Lepsze jutro"

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 6.1.3 "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych"

 

W dniu 5 marca 2008 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku zawarł z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku umowę ramową na realizację projektu systemowego pn. "LEPSZE JUTRO" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.3 "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych" w okresie 1 styczeń 2008 – 31 grudzień 2014 na terenie powiatu lęborskiego w województwie pomorskim.

 

  Pozyskana kwota dofinansowania narastająco  –      21 594 187,54zł

w tym: w 2008 r.          2 728 699,54 zł
              w 2009 r.         3 296 700,00 zł
              w 2010 r.         3 686 788,00 zł
              w 2011 r.         1 566 700,00 zł
               w 2012 r.        1 642 600,00 zł
                       w 2013 r.         3 302 200,00 zł       

               w 2014 r.         5 370 500,00 zł
 

Celem projektu pn. „Lepsze jutro” jest udzielenie kompleksowego wsparcia poprzez zastosowanie działań aktywizujących 394 osobom bezrobotnym (224K,170M) zamieszkałym na terenie powiatu lęborskiego, a zwłaszcza znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

W 2014 roku zaplanowano zaktywizowanie uczestników projektuw ramach następujących działań:

 • staże – 161 osób(112 kobiet, 49 mężczyzn),
 • szkolenia – 86 osób(45 kobiet, 41 mężczyzn),
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje) – 125 osób(55 kobiet, 70 mężczyzn),
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego  - 22 osoby (12kobiet, 10 mężczyzn),
 • zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu – 55 osób,
 • zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia – 32 osoby,
 • koszty badań lekarskich na staż – 161 osób (112 kobiet, 49 mężczyzn),
 • koszty badań lekarskich na szkolenie – 86 osób (45 kobiet, 41 mężczyzn).

Działaniami towarzyszącymi realizowanymi poza projektem będą:

 • usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,
 • usługi pośrednictwa pracy,
 • pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (Klub Pracy),
 • szkolenie z zakresu podejmowania działalności gospodarczej dla osób ubiegających się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Promocja projektu

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku prowadzi akcję promocyjno – informacyjną o realizowaniu projektu systemowego pn. „LEPSZE JUTRO” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy z lokalnymi instytucjami, jednostkami samorządu terytorialnego (Urzędem Miejskim w Lęborku, Starostwem Powiatowym w Lęborku, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, Urzędem Gminy w Cewicach, Urzędem Gminy w Wicku, Urzędem Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, Urzędem Miasta w Łebie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łebie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lęborku, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wicku, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cewicach, Punktem Pośrednictwa Pracy OHP w Lęborku) oraz portalami internetowymi (Wrota Pomorza, Fakty Młodych, Lęborskie Fakty). Akcja promocyjno – informacyjna jest skierowana zarówno do potencjalnych uczestników projektu jak również do pracodawców tworzących miejsca pracy, stażu, instytucji szkoleniowych i instytucji współpracujących z urzędem. Informowanie społeczeństwa odbywa się również poprzez ulotki, plakaty, druki, strony internetowe, gabloty, tablice informacyjne i spotkania informacyjne. Na spotkaniach osoby zainteresowane udziałem w projekcie uzyskują niezbędne informacje na temat projektu oraz udziału w nim. Materiały promocyjne na stronie tytułowej są opatrzone logo UE i POKL oraz informacjąo współfinansowaniu przez UE.

Na dzień 28 lutego 2014r. w ramach projektu zaktywizowano 47 osób bezrobotnych (w tym 29 kobiet) w ramach:

Zadanie 1. Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje),  w tym:

 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje) – 3 osoby bezrobotne (w tym 1 kobieta),
 • Usługi rynku pracy realizowane poza projektem:
 • Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa – 3 osoby bezrobotne (w tym 1 kobieta),
 • Szkolenie z zakresu podejmowania działalności gospodarczej – 3 osoby bezrobotne (w tym 1 kobieta).

Zadanie 4. Staże, w tym:

 • Staż – 44 osoby bezrobotne (w tym 28 kobiet),
 • Koszty badań lekarskich – 44 osoby bezrobotne (w tym 28 kobiet),
 • Usługi rynku pracy realizowane poza projektem:
 • Pośrednictwo pracy – 44 osoby bezrobotne (w tym 28 kobiet),
 • Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa – 44 osoby bezrobotne (w tym 28 kobiet).

 

Realizacja projektu w latach 2008-2013

W ramach projektu systemowego pn. „Lepsze jutro” na dzień 31.12.2013 r. narastająco zaktywizowano 1778 osób bezrobotnych w ramach:

 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 450 osób bezrobotnych,
 • Szkolenia –  334 osoby bezrobotne,
 • Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy –139osób bezrobotnych,
 • Staże – 877osób bezrobotnych,
 • Zwrot kosztów przejazdu do miejsca odbywania stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy oraz szkolenia – 253 osoby bezrobotne.

Działania towarzyszące:

 • Poradnictwo zawodowe – 1029 osób bezrobotnych,
 • Pośrednictwo pracy –1226 osób bezrobotnych,
 • Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy – 469 osób bezrobotnych.

Na dzień 31.12.2013 r. narastająco udział w projekcie systemowym zakończyło 1667 osób, w tym 993 osoby podjęły dalsze zatrudnienie lub samozatrudnienie. Narastająco od początku realizacji udział w projekcie przerwało 113 osób bezrobotnych. Wskaźnik efektywności wyniósł 59,57%.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Europejski Fundusz Społeczny zapewnia „pomoc w rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie”.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans
kobiet i mężczyzn